Bellen Contact

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Erkenning door het Commissariaat-Generaal voor Toerisme
De verhuurder bevestigt dat het verhuurde goed conform is aan de beschikkingen van de Waalse toeristische Code van 1 april 2010.

2. Modaliteiten voor het afsluiten van huidig contract
De verhuurder stuurt de huurder onderhavig contract in twee exemplaren, volledig ingevuld en ondertekend.
Ten laatste 10 dagen na ontvangst van de contracten stuurt de huurder een exemplaar terug dat door hem is aangevuld en ondertekend. In diezelfde periode stort de huurder het voorschot.
Het saldo dient betaald 30 dagen voor de aanvangsdatum van de huur, met uitzondering van late reserveringen. In die gevallen kan de totale som vereffend worden bij aankomst.
Indien de verhuurder zijn exemplaar van het contract of het voorschot niet ontvangt binnen de voorziene tijdspanne, dan kan hij per aangetekend schrijven, per fax of e-mail met bevestiging per post, afzien van de verhuring, binnen de 8 dagen na de voorziene datum voor het terugzenden van het getekende contract of de betaling van het voorschot.
Indien het contract niet naar behoren is ingevuld door de verhuurder, kan de huurder het contract zonder kosten opzeggen. Deze optie vervalt wanneer de huurder het goed betrekt.

3. Gebruik van het gehuurde goed
De huurder gebruikt het gehuurde goed als een goed huisvader en conform aan zijn bestemming. Hij zal de maximaal voorziene capaciteit respecteren. Elke inbreuk op deze clausule kan de ontbinding meebrengen van onderhavig contract, in het nadeel van de huurder, en het bedrag van de huur blijft definitief verworven voor de verhuurder.

4. Dieren
Wanneer ze toegelaten zijn, moeten de huisdieren die de huurder vergezellen, nauwkeurig omschreven worden op de keerzijde van onderhavig contract.

5. Waarborg
De waarborg is bestemd voor het dekken van de sommen die de huurder nog verschuldigd kan zijn aan de verhuurder na het verlaten van het goed.
In geval van betwisting kan de verhuurder, onder zijn verantwoordelijkheid, de waarborg behouden tot de verantwoordelijkheden duidelijk vastgelegd zijn.
Wanneer blijkt dat de huurder de geëiste bedragen niet zou verschuldigd zijn en de waarborg geheel of gedeeltelijk moet terugbetaald worden, dan is de verhuurder intresten, aan de wettelijke intrestvoet, verschuldigd op het terug te betalen bedrag.

6. Inventaris
Aan het begin en op het einde van het verblijf wordt overgegaan tot het opstellen van een inventaris van de toestand en de uitrusting van het gehuurde goed. Deze inventaris dient ondertekend te worden door de twee partijen om geldig te zijn.
De huurder moet het goed verlaten in dezelfde toestand als bij zijn aankomst. Hij is verantwoordelijk voor elk verlies of elke schade. Elke anomalie of verschil in de inventaris moet aan de verhuurder of zijn vertegenwoordiger gesignaleerd worden ten laatste om 10 u op de dag volgend op de dag van aankomst.

7. Annulering - voortijdig vertrek
Elke annulering moet per aangetekend schrijven, per fax of per e-mail met bevestiging per post, betekend worden aan de verhuurder. De huurder kan de verhuurder voorstellen om zijn huurcontract over te dragen, onder zijn verantwoordelijkheid, aan een door hem aangeduid persoon die zich akkoord verklaart met dezelfde contractvoorwaarden. In dat geval wordt het voorschot geacht betaald te worden door de overdragende partij. De huurder kan ook aan de verhuurder voorstellen om zich te laten vervangen door een derde partij voor wat betreft het gebruik van het goed, terwijl hijzelf titularis blijft van het contract, ook tijdens de duur van de overeenkomst. Dat houdt in dat hij persoonlijk verantwoordelijk blijft voor alle aangegane verplichtingen. Het expliciete akkoord van de verhuurder is hiervoor vereist en dat slaat uitsluitend op de aangeduide personen. In alle overige gevallen blijft het voorschot van 25% definitief verworven voor de verhuurder, bij wijze van schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling wordt verhoogd tot:
- 50% van de prijs van het verblijf wanneer de annulering gebeurt tussen 29 en 15 dagen voor de aanvang van het verblijf
- 75% van de prijs van het verblijf wanneer de annulering gebeurt tussen 14 en 8 dagen voor de aanvang van het verblijf
- 100% van de prijs van het verblijf wanneer de annulering minder dan 8 dagen voor de aanvang van het verblijf gebeurt of wanneer de huurder zich helemaal niet aanbiedt.

Als de verhuurder de boeking annuleert, kan deze de huurder een logies van dezelfde of zelfs van een hogere kwaliteit voorstellen voor de oorspronkelijke reservatieprijs.
Doet hij geen dergelijk voorstel of wijst de huurder het af, dan moet de verhuurder het betaalde voorschot terugstorten aan de huurder, evenals het saldo van de prijs voor het verblijf, als dit al betaald werd, en hem een vergoeding van 25% van de prijs van het verblijf betalen.
- 50% van de prijs van het verblijf wanneer de annulering gebeurt tussen 29 en 15 dagen voor de aanvang van het verblijf
- 75% van de prijs van het verblijf wanneer de annulering gebeurt tussen 14 en 8 dagen voor de aanvang van het verblijf
- 90% van de prijs van het verblijf wanneer de annulering minder dan 8 dagen voor de aanvang van het verblijf gebeurt.
De schadeloosstelling is echter niet verschuldigd in geval van overmacht.

Wanneer de huurder niet opdaagt binnen de 24 uur na de aanvangsdatum die vermeld is in het contract:
- vervalt het contract van rechtswege,
- is het voorschot verworven voor de verhuurder die zich het recht voorbehoudt om het saldo op te eisen bij de huurder,
- kan de verhuurder opnieuw over zijn goed beschikken.
Het voortijdig vertrek van de huurder, ongeacht wat daarvoor de reden is, kan geen aanleiding geven tot een terugbetaling van de huursom, zelfs niet gedeeltelijk.

8. Achterstallige betalingen
Op alle bedragen die verschuldigd zijn door de huurder en die 10 dagen na de vervaldatum niet betaald zijn, wordt automatisch en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per maand aangerekend, te beginnen vanaf de vervaldatum. Elke begonnen maand geeft recht op de intrest van een volledige maand.

9. Verantwoordelijkheid - verzekeringen
De huurder betrekt het goed als een goed huisvader. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid voor het gehuurde goed, de uitrusting en het terrein, die hem ter beschikking worden gesteld. Hij vergoedt de verhuurder voor alle kosten die hij heeft veroorzaakt en engageert zich om eventuele schade te signaleren. Door de huur van het logies is hij wettelijk gehouden om het goed achter te laten in dezelfde staat waarin het zich bevond bij aankomst. Dat geldt ook in geval van brand (art. 1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek). Dit betekent (zie bijzondere clausule) dat de huurder zijn huurdersaansprakelijkheid laat dekken door een GLOBALE BRANDVERZEKERING, zowel voor het gebouw als voor de inhoud (meubelen enz.). Deze risico's kunnen gedekt worden door een uitbreiding 'vakantiewoning' van de bestaande brandverzekering van de huurder. De huurder wordt geacht contact op te nemen met zijn verzekeringsmaatschappij om zijn contract na te zien.

10. Solidariteit
De verplichtingen van huidige huurovereenkomst zijn in alle opzichten onverdeelbaar en solidair ten aanzien van de huurder, zijn erfgenamen en rechthebbenden.

11. Respect voor de omwonenden en het milieu
De huurder engageert zich voor een respectvol gedrag ten overstaan van de omwonenden, de omgeving en het milieu in het algemeen: flora en fauna, diverse voorzieningen enz.

12. Betwistingen
Wanneer beide partijen niet tot een akkoord kunnen komen, dan worden hun grieven meegedeeld aan het secretariaat van de Gîtes de Wallonie, die een oplossing in der minne zal voorstellen. Wanneer dit niet lukt, zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het juridisch arrondissement waar het verhuurde goed zich bevindt.